Variations on a Rococo Theme, P.I.Tchaikovsky
Variations IV—VII

Sterling Elliott, cello
accompanist, Oksana Lutsyshyn